Vedtægter

Ligo russamVedtægter for foreningen ”Det Russiske Samfund”

 

§ 1 Foreningens navn

   Foreningens navn er Det Russiske Samfund.

§ 2 Foreningens hjemsted

  Foreningens hjemsted er København.

§ 3 Det Russiske Samfund er

en selvstændig, demokratisk og ikke-kommerciel forening, der er uafhængig af  partipolitiske og statslige interesser.

§ 4 Foreningens formål er:

at fremme integrationen af russere i det danske samfund med respekt for begge kulturers egenart og særpræg;

at styrke bånd mellem russisktalende og Ruslands-interesserede i Danmark;

at bidrage til styrkelsen af venskabelige forbindelser mellem Danmark og Rusland, som tæller mere end 500 år;

at bevare den russiske kultur og det russiske sprog samt bringe forskellige generationer af herboende russisktalende med rødder i Rusland tættere sammen;

at fremme mellemfolkelig forståelse (herunder det russisktalende mindretals forståelse for den danske kultur, lovgivning og demokratiske traditioner) , inter-etnisk tolerance og kulturel pluralisme.

 

§ 5 Medlemskab i Det Russiske Samfund

stk. 1. Medlem af Det Russiske Samfund kan opnås af enhver, som er bosat i Danmark og som støtter samfundets interesser.

stk. 2. Det Russiske Samfund kan bliv medlem af en central eller international organisation, hvis dens/deres målsætninger er i overensstemmelse med samfundets statutter og ideer.

Stk. 3 Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, hvis handlinger er rettet negativt mod samfundet, eller kan skade samfundets interesser. Eksklusionen skal vedtages på en generalforsamling med min. 2/3 af de afgivne stemmer. De ekskluderede har ret til at deltage i drøftelsen af det pågældende punkt på generalforsamlingen, da situationen betragtes som et mistillidsvotum til bestyrelsen, der så må sætte sin mandat på valg.

 

§ 6 Generalforsamlingen

stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed

stk. 2 Foreningen afholder sin generalforsamling i marts måned hvert år

stk. 3 Generalforsamlingen skal indvarsles overfor foreningens medlemmer ved skriftlig henvendelse, der sammen med dagsorden skal udsendes senest 2 uger før Generalforsamlingens afholdelse.

stk. 4 Generalforsamlingens dagsorden skal fremgå af indkaldelsen, og skal som minimum omfatte følgende punkter:

 • Valg af ordstyrer og referent
 • Godkendeklse af dagsorden
 • Formandens beretning
 • Godkendelse af regnskabet for det forløbne år
 • Fastsættelse af medlemskontingent
 • Behandling af indkomne forslag
 • A.  Valg af formand
 • Valg af næstformand
 • Valg af kasserer
 • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af  2 suppleanter
 • Valg af revisor  ( kan ikke være medlem af bestyrelsen)
 • Valg af revisors suppleant( kan ikke være medlem af bestyrelsen)
 • Eventuelt

 

stk. 5 Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpel flertalsbeslutning og er beslutningsdygtig uanset antallet af tilstedeværende medlemmer.

stk. 6 Stemmeret på Generalforsamlingen har enhver deltager, der har betalt kontingent forud for Generalforsamlingen. Hvert medlem af DRS har sit eget betalingsår. Man kan betale kontingent for et år. Når betalingstiden er udløbet, får medlem et ny girokort fra bestyrelsen.

stk 7. Det tilstræbes at bestyrelsesmedlemmer ikke er i familieforhold med hinanden. Kasserer og revisor kan absolut ikke være i familieforhold med hinanden.

Stk 8. Der kan på generalforsamlingen ikke afgives stemme ved fuldmagt.

 

§ 7 Ekstraordinær Generalforsamling

 

stk. 1 Der kan til enhver tid indkaldes til Ekstraordinær Generalforsamling, såfremt:

stk. 2 Bestyrelsen finder det nødvendigt, eller

stk. 3 mindst 1/3 af medlemmerne  af samfundet skriftligt anmoder bestyrelsen herom med personligt underskrift. På dagsorden skal optræde medlemmernes evt. punkter

stk. 4 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes jfr. §6, stk. 3.

stk. 5. Ekstraordinær generalforsamlingen skal  som minimum omfatte  de tre første  punkter fra  § 6 stk 4, punkterne herudover foreslås af bestyrelsen.

 

§ 8 Bestyrelsen

 

stk.1 Bestyrelsen fungerer som foreningens ledelse mellem generalforsamlingerne. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

stk. 2  Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed  har formanden den afgørende stemme

Stk. 3  Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er over 18 år og som opfylder §6, stk. 6.

stk. 4  Bestyrelsen konstituerer blandt sine medlemmer en sekretær og evt. andre poster.

stk. 5. Alle bestyrelsesmedlemmer går til valg hvert år på generalforsamlingen..

 

§ 9 Drift af foreningen

 

stk. 1 Foreningens drift kan finansieres gennem kontingenter, medlemsaktiviteter, offentlige tilskud og fondstilskud.

stk. 2 Bestyrelsen fastsætter medlemskontingentet, der skal godkendes af generalforsamlingen.

stk. 3 Bestyrelsen varetager foreningens økonomiske transaktioner. Der kan kun disponeres over foreningens konti ved samtidig underskrift af mindst to af tre følgende tillidsvalgte personer: Formand, næstformand og kasserer.

stk. 4 Foreningens regnskab følger kalenderåret.

stk. 5 Foreningens økonomiske transaktioner kontrolleres af den af generalforsamlingen valgte revisor, der årligt reviderer foreningens regnskab forud for generalforsamlingen. Om nødvendigt kan bestyrelsen af hensyn til regnskabsaflæggelse overfor myndigheder eller fonde lade regnskabet revidere af en registreret eller statsautoriseret revisor

 

§ 10

 

stk.1 Medlemmer af foreningen har fri adgang til alle møder og andre aktiviteter, der foregår indenfor foreningens rammer.

stk. 2  Medlemmer af foreningen har ret til at etablere udvalg. Etableringen kan ske på generalforsamlingen eller på  et bestyrelsesmøde. Udvalgene kan selv konstituerer deres bestyrelser på deres første møde.

stk. 3 Foreningen kan efter behov arrangere medlemsmøder for at tilsikre medlemmerne indsigt i foreningens løbende aktiviteter.

 

§ 11 Foreningens vedtægter kan ændres, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor ved en generalforsamling.

 

§ 12 Nedlæggelse af foreningen

 

stk.1 Nedlæggelse af foreningen kan finde sted, i fald beslutning herom træffes ved en generalforsamling, hvor 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for. For at nedlægge foreningen skal der 3 – 5 uger efter generalforsamlingen, hvor beslutningen er herom truffet, afholdes endnu en generalforsamling, der ligeledes med 2/3 flertal bekræfter beslutningen om nedlæggelse.

stk. 2 I tilfælde af nedlæggelse træffer den sidste generalforsamling beslutning om fordeling af foreningens aktiver. En evt. formue skal dog anvendes til alment kulturelle eller humanitære formål.

 

§ 13 Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter deres vedtagelse på den stiftende generalforsamling.

 

 

Vedtaget på Generalforsamlingen d. 19. Marts 2011